Kotlíkové dotace - Pardubický kraj

Vybrané informace pro zájemce o další výzvu kotlíkových dotací
1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5.
2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové
kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
3. Výše dotace je:
- u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů
dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
- u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu
fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
- u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby,
nejvýše však 95 tis. Kč,
- u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího
projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
5. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická
opatření či dokládat PENB.
6. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus v programu
NZÚ.
7. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu
stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
8. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční
dodávku paliva do ohniště.
V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy
je třeba zajistit:
1. Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek,
teploměry, atd.
2. Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin – doporučeno.
3. Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.
4. Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
5. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude zveřejněn
při vyhlášení výzvy.
6. Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
7. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků
a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
8. U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít
osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
9. Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (číslo projektu bude známo cca
v červenci 2017, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II.).
10. Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci a náklady
na nový zdroj, b) opatření na otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest, d) úpravu kotelny,
e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky, g) celkové náklady plnění.
11. Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, pokladní doklady).
12. Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním o minimální
objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván)
Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na
stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu.
V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“,
„objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok na dotaci.
V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením
výzvy, je nutné brát na vědomí, že se jedná pouze o „předpokládané“
informace a existuje určité riziko případné změny. Finální podmínky budou
zveřejněny při samotném vyhlášení výzvy!